mrt
18
2020

Fiscale maatregelen in verband met coronavirus

Uitstel van belastingbetaling

Als ondernemer zult u rekening moeten houden met mogelijke betalingsproblemen. De overheid heeft diverse maatregelen bekend gemaakt, de belangrijkste op dit moment zijn:

 1. Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt eenvoudiger.
 2. De invordering wordt direct na uw verzoek stopgezet
 3. Geen verzuimboete bij niet tijdig betalen van uw belastingen.
 4. Een deskundigen verklaring voor uitstel blijft nodig.
 5. Vrijwel geen invorderingsrente of belastingrente.
 6. Verlagen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 7. Er komt een speciale MKB-lening met staatsgarantie.
 8. Werknemers kunnen gedeeltelijk in de WW.

Uitstel van belastingbetaling door het coronavirus

Het coronavirus heeft zich inmiddels ook gemeld in Nederland en het aantal besmette gevallen groeit met de dag. Dit heeft negatieve gevolgen voor de economie en daarom komt het kabinet met maatregelen.

In de brief van 12 en 17 maart 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, mede ondertekend door de Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, wordt de mogelijkheid geboden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen aan ondernemers om hun liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • loonbelasting; en
 • omzetbelasting.

De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op!  De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Vereisten verzoek uitstel van betaling

De Belastingdienst heeft op het forum voor fiscaal dienstverleners de regels omtrent uitstel van betaling opgenomen. Deze regels zijn afkomstig uit eerdere besluiten omtrent uitstel van betaling

Mededeling Belastingdienst inzake uitstel van betaling i.v.m. coronavirus

Heeft u betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u via ons kantoor of bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u kunt motiveren dat u door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen. Met dit verzoek stuurt u een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • Uw klant de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Wij kunnen u als een derde deskundige uiteraard van dienst zijn.

U stuurt het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Wilt u een beoordeling ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon (072 506 3798)

Verzoek uitstel van betaling, hoe indienen?

Ons advies is dat u het standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt. Dit kunt u hier downloaden. Voeg hierbij als bijlage een verklaring van een externe deskundige, zoals uw accountant of fiscaal jurist. Uit de verklaring moet het volgende blijken:

 • Aard van de betalingsproblemen.
 • Haalbaarheid van inlopen in de toekomst.
 • Aantonen dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals coronagevolgen bij u) en dat dit niet behoort tot het normale bedrijfsrisico.
 • Wellicht ook melden dat arbeidsduurverkorting is aangevraagd.

Het verzoek voor uitstel van betaling moet dus schriftelijk met een nadere motivering door een derde worden onderbouwd. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stop. Uitstel van betaling kan voor maximaal 12 maanden en vaak moet er zekerheid worden verstrekt, bij dit soort calamiteiten is uitstel van betaling zonder zekerheid soms ook mogelijk.

Wat kunt u als ondernemer doen?

 1. Verminder uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, deze verzoeken i.v.m. het coronavirus worden door de Belastingdienst ingewilligd.
 2. Vraag uitstel van betaling aan voor nog verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting of inkomstenbelasting.
 3. Is echt sprake van zwaar weer, dan kan het handig zijn om ook betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u dat u bij een faillissement van de onderneming aansprakelijk kunt worden gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van de onderneming.
 4. Vraag BTW terug als blijkt dat uw debiteuren u niet kunnen betalen.
 5. Pas op met inlenen van personeel, als degene waar u personeel van heeft ingehuurd de loonheffing niet zou betalen, kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 6. Verwacht u over 2020 verlies te maken door het coronavirus, dan kunt u direct na afloop van dit jaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening indienen. U kunt uw verlies over 2020 dan verrekenen met de winst over 2019. Dit kan via een voorlopige carry back, u kunt dan 80% van het verlies verrekenen.

Verminderen van uw voorlopige aanslag i.v.m. coronavirus

Hoe kunt u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verminderen?

U kunt de aanvraag of wijziging natuurlijk ook door ons laten verzorgen.

Overige maatregelen coronavirus

Uitbreiding werktijdverkortingsregeling (deze regeling is stopgezet en vervangen door nieuwe regeling)

Naast bovengenoemde is Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het onderzoeken of er een uitbreiding mogelijk is van de werktijdverkortingsregeling. Dit is een regeling voor werkgevers in tijden van crisis. Als door een bepaalde omstandigheid, zoals het coronavirus, werknemers tijdelijk geen werk meer hebben, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers. Voorwaarden hiervoor zijn nu dat er minimaal 2 tot maximaal 24 weken sprake moet zijn van werkuitval voor minimaal een vijfde van het personeel.

Het UWV zet momenteel extra mensen in om de aanvragen van de werktijdverkortingsregeling te verwerken. Inmiddels zijn er al ruim 2.400 ingediend, waarvan er nog meer dan 1.800 behandeld moeten worden.

Zie onder aan dit artikel de nieuwe regeling : De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Gunstige voorwaarden en garantstelling overheid door coronavirus

Indien kleine tot middelgrote ondernemingen in de financiële problemen komen door het coronavirus, wil het kabinet garant staan voor de leningen van deze ondernemingen. Het Ministerie is aan het onderzoeken of de bestaande regeling Borgstelling BMKB, die bedoeld is om investeringen door kleine ondernemingen te stimuleren, kan worden opengesteld voor bedrijven die hun inkomsten zien teruglopen door het coronavirus.

Staatsecretaris Mona Keizer zegt hierover: “We zijn aan het kijken of de regeling zo kan worden aangepast, dat we ondernemers daarmee kunnen helpen. Dat betekent dat ze tegen aantrekkelijke voorwaarden geld los kunnen krijgen om de moeilijke tijd die eraan komt te overbruggen.“

Vergoeding loonkosten door UWV

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart heeft de regering een nieuwe steunmaatregel aangekondigd ter bestrijding van de economische malaise als gevolg van het coronavirus. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er een ruimere regeling dan de per die datum ingetrokken regeling voor werktijdverkorting.

Voorwaarden NOW-regeling

Om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Er is sprake van een verwacht omzetverlies van minimaal 20%.
 • Er mag geen sprake zijn van ontslag van personeel om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
 • De tegemoetkoming van de NOW-regeling kan bij het UWV worden aangevraagd voor een periode van drie maanden.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omvang van het omzetverlies.
 • Om te voorkomen dat de salariskosten een aantal weken moeten worden voorgefinancierd (oude regeling), zal het UWV een voorschot op de tegemoetkoming gaan verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. De regering gaat er met deze bevoorschotting vanuit dat bedrijven hun personeel kunnen blijven doorbetalen.
 • Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Omzetten ingediende aanvragen werktijdverkorting

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Adres & route

Vitali & Van de Graaf Adm.- en Bel.adv.
Mosselaan 69
1934 RA Egmond a/d Hoef
T 072 5063798
F 072 5061693
E info@vitali.nl

Routebeschrijving >>

Kalender

Juni  2022
Maa Din Woe Don Vri Zat Zon
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Handige Tips

Sociale Media